Menu
EUR

Algemene voorwaarden

Juwelier Gouden Haag

Sieraden en Trouwring Centrum in Den Haag Centrum

Algemene voorwaarden
Possigold BV / Gouden Haag Juwelier
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. ‘Possigold BV’: Possigold BV, gevestigd te 2514 GJ, in Noordeinde 40 C, Den Haag, met als KvK nummer 78551870.
2. ‘Product’: de door Possigold BV aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde
waren.
3. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Possigold BV.
4. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Possigold BV.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Possigold BV en iedere
overeenkomst tussen Possigold BV en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op alle overeenkomsten met Possigold BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan
van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Klant.
5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn
of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal
de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als
de originele bepaling.
Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Possigold BV heeft
aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat
Possigold BV een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de
overeenkomst kosteloos ontbinden.
Uitvoering
1. Possigold BV voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke
wet- en (beroeps)regelgeving.
2. Possigold BV bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke
medewerker(s).
3. Possigold BV heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
4. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Possigold BV naar
klant.
Herroepingsrecht
1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen
nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Possigold BV mag klant vragen naar de
reden van herroeping, maar mag klant niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot
herroeping.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Possigold BV de producten op maat heeft gemaakt, de
producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of
diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
3. Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering
van het product bij klant in rekening worden gebracht.
4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
5. Possigold BV zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden,
inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.
Prijzen
1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Possigold BV is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of
aanvulling van de overeenkomst.
Betaling
1. Betaling door Klant van de aan Possigold BV verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht
heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14
dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van
bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Possigold BV.
2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in
verzuim en is Possigold BV gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening
te brengen.
3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot
vergoeding van alle daadwerkelijk door Possigold BV gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de
rechter vastgestelde kostenveroordeling.
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Possigold BV geleverde zaken blijven eigendom van Possigold BV totdat Klant alle
verplichtingen uit alle met Possigold BV gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter
beoordeling van Possigold BV.
2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Possigold BV zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Intellectueel eigendom
1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Possigold BV houdt niet tevens in de overdracht van
intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Possigold BV rusten. Alle intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst
behoren toe aan Possigold BV.
Aansprakelijkheid
1. Possigold BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Possigold
BV is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid Possigold BV bekend was.
2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Possigold BV leidt tot aansprakelijkheid van Possigold
BV jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst
door Possigold BV in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis
per jaar.
3. Possigold BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving
en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Possigold BV wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die
door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben
opgelopen.
5. Possigold BV is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn
verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden
tot het nakomen van enige verplichting, indien Possigold BV daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6. Possigold BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade
het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Possigold BV.
Toepassing
1. Op elke overeenkomst tussen Possigold BV en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Possigold BV en Klant
worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Possigold
BV is gevestigd.
Dagtekening
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 19-12-2020.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »